Happy 81st Birthday Leonard Nimoy (March 26, 1931)